Obowiązek pomocy bliźnim parafia św. Wojciecha spełnia przede wszystkim przez działanie Zespołu Charytatywnego na jej terenie. Pomoc najbiedniejszym i potrzebującym świadczona była w parafii od I wojny światowej przez grupy parafialne pod różnymi nazwami. Obecnie w naszym parafialnym Kole Caritas pracuje społecznie 20 osób. Utrzymujemy kontakt z przewlekle chorymi i świadczymy im pomoc w postaci drobnych usług.

Staramy się, aby osoby przewlekle chore mogły okresowo uczestniczyć we Mszy św. odprawianej w ich domu rodzinnym, aby otrzymywały prasę katolicką, czy miesięcznik „Apostolstwo Chorych”. W okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy dla nich skromne podarunki. Kwartalnie chorzy spotykają się na Eucharystii w kościele i na modlitwie adoracyjnej. Znaczna ilość dzieci z rodzin wielodzietnych, czy samotnych matek, otrzymała pomoc na zakup przyborów szkolnych i książęk. Kilkudziesięciu osobom przewlekle chorym okazano pomoc w wykupieniu recept. Członkowie naszego zespołu włączają się w akcje Caritas Diecezjalnej, jak np.: rozprowadzanie świec Wigilijnej Pomocy Dzieciom, baranków wielkanocnych, przeprowadzanie różnego rodzaju zbiórek parafialnych.

Działalność Zespołu Charytatywnego opiera się na wolontariuszach, ludziach wrażliwych na potrzeby bliźnich. Aby temu sprostać, w każdą II niedzielę miesiąca odbywają się spotkania formacyjno-modlitewne członków Grupy Parafialnej, które integrują naszą Grupę. Pracy jest wiele, dlatego z radością powitamy w naszych szeregach nowych wolontariuszy, chętnych do pracy w naszej Grupie Charytatywnej.