Kancelaria parafialna

Plac Świętego Wojciecha 9
25-307 Kielce
(budynek plebanii)

Godziny pracy

Poniedziałek: 10:00 – 12:00
Wtorek: 16:00 – 18:00
Środa: 16:00 – 18:00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
Sobota: nieczynne

W czwartki, soboty, niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Telefon wyłącznie w sprawie pogrzebów

Telefon w godzinach pracy kancelarii

Ochrona danych osobowych (RODO)

W związku z dostosowaniem wymogów prawnych z dnia 25.05.2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) podajemy do wiadomości co następuje:

 • „Dane osobowe” oznaczają w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), dane adresowe, identyfikator internetowy (np. e-mail), wizerunek;
 • Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
 • Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
 • Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
 • Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.
 • Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
 • Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Zamawianie Mszy Świętych

Najdoskonalej wielbimy Boga Mszą Świętą!

Każdy może zamówić Mszę Świętą w dowolnej intencji.Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.Na kolejny (nowy) rok intencje przyjmujemy mniej więcej od października roku ubiegłego.

Dziękujmy Bożej Opatrzności za jubileusze małżeńskie i rocznice urodziny (imienin), prośby Miłosierdzie Boże o życie wieczne dla naszych zmarłych –oni bardzo potrzebują naszej modlitwy. Tylko tak możemy im teraz pomóc.

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty wymagane:

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, dokładny adres zamieszkania, wiek),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzty udzielane są w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:00 – w tym celu należy skontaktować się z księdzem w kancelarii.

Chrzestni
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. (Kodeks Prawa Kanonicznego 874).

Główne obowiązki rodziców chrzestnych

Rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza św., spowiedź, kolęda) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację. Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego przystępują do spowiedzi Komunii św. Chrzestni zobowiązani są do pomagania w chrześcijańskim wychowaniu ich dziecka. Powinni również pamiętać o modlitwie za nowo ochrzczone dziecko.

Sakrament Bierzmowania

Dokumenty wymagane:

 • metryka chrztu,
 • prośba o przyjęcie do grona kandydatów,
 • opinia katechety,
 • w przypadku osób spoza parafii – zgoda na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce bierzmowanie.

Pierwsza Komunia Święta

Dokumenty wymagane:

 • metryka chrztu.

Sakrament Namaszczenia Chorych

Chorych z posługą sakramentalną kapłani odwiedzają w każdą I sobotę miesiąca (zgodnie z ogłoszeniami duszpasterskimi).

W sytuacjach szczególnych – w każdym innym czasie!

W Piśmie Świętym czytamy:

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła by się modlili nad nim i namaścili go świętym olejem w Imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone…”.

Zgłaszanie chorego:

Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko chorego oraz dokładny adres, a także należy określić jego stan zdrowia – zwłaszcza, gdy chory nie jest w stanie przyjąć Komunii Świętej.

Chory w czasie odwiedzin ma możliwość przystąpienia do Spowiedzi św. i przyjęcia Komunii Świętej. Zawsze przy tej okazji jest możliwość udzielenia Sakramentu Chorych, który może być przyjmowany wielokrotnie nawet w czasie tej samej choroby.

Przygotowanie w domu chorego:

Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świece i wodę święconą. Na małym talerzyku przygotowujemy kilka kulek z waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu.

Dobrze jest, jeśli przygotuje się szklankę z wodą, aby chory mógł napić się, by od razu przełknąć hostię. Jeśli chory ma zawsze kłopoty z połykaniem, osoba opiekująca się nim, musi wcześniej powiedzieć o tym księdzu. Kapłan udzielając Komunii Świętej poda tylko cząstkę hostii.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się „ostatnim namaszczeniem”.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni
Uwagi dla chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim

 1. Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej na 3 miesiące przed zamierzoną datą ślubu
 2. Jeżeli obie strony nie są naszymi parafianami, należy przedstawić pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią stron, wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego
 3. Rozmowa z księdzem w kancelarii
 4. Dokumenty
  • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński)
  • zaświadczenie o uczestnictwie w poradnictwie rodzinnym przy parafii
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Poradnia rodzinna
Spotkania odbywają się w salce parafialnej (w budynku plebanii) tel. 781 108 300:

 • dla narzeczonych – w każdy wtorek w godz. 17:00 – 18:00
 • dla małżeństw – w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)